2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12111   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wuttigrai Boonkum 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030051-0  Ms. IIN MULYAWATI DARYATMO   คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ   
655030041-3  น.ส. จิราพร จุ้ยพุทธา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
635030052-6  Miss Maran Jar Naung   คณะเกษตรศาสตร์  เกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  รอยื่นแบบฟอร์ม ออนไลน์ 14/7/2563  
635030014-4  น.ส. วีรยา ตันติยาสวัสดิกุล  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  ยื่น 21/10/2563  
617030025-1  น.ส. วิภาส เหลืองบุตรนาค  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 072/2562 ลว 25/1/2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030042-1  น.ส. จุฑารัตน์ พิมพา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
645030005-6  นาย ศุภกร อุทัยดา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
635030044-5  น.ส. มารวย พิมพ์ประเสริฐ  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 5/2/2564  
607030002-2  น.ส. จิราพร ปานเจริญ  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  260/2563 ลว 26 มิ.ย. 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบวิธีการแช่แข็งและการทำละลายต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-ก.พ.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบโมเดลระหว่าง traditional genetic evaluation model และ single-step genomic evaluation models สำหรับลักษณะทางการสืบพันธุ์ในสุกร 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ึ๊คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 171-180  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมายต่อการให้ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนมและสมดุลพลังงานในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN Faculty of Agriculture Khon Kaen University  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 245-254  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมระหว่างไก่กระดูกดำและไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 โดยใช้ระบบการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดภายในกลุ่ม 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2560 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน เม.ย.-มิ.ย.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ของดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ต่อจำนวนวันท้องว่างในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยวารสารแก่นเกษตร 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 425-432  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genetic correlation and genome-wide association study (GWAS) of the length of productive life, days open, and 305-days milk yield in crossbred Holstein dairy cattle 
ชื่อวารสาร Genetics and Molecular Research (GMR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Genetics and Molecular Research - FUNPEC-RP 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 16 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
ชื่อวารสาร Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Veterinary, Chiang Mai University, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Ovarian responses and FSH profiles at superovulation with a single epidural administration of gonadotropin in the Thai-Holstein crossbreed 
ชื่อวารสาร Animal Reproduction (AR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Brazilian College of Animal Reproduction  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Melatonin Treatment Improves the Ovarian Responses After Superstimulation in Thai-Holstein Crossbreds under Heat Stress Conditions 
ชื่อวารสาร Frontiers in Veterinary Science  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Frontiers Media S.A. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Relationship of the Temperature-Humidity Index (THI) with Ovarian Responses and Embryo Production in Superovulated Thai-Holstein Crossbreds under Tropical Climate Conditions 
ชื่อวารสาร Veterinary Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Switzerland 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 November 2021 
ปีที่ ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพครอกในแม่สุกร และการประเมินความสม่าเสมอของลูกสุกรแรกเกิดภายในครอก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เผยแพร่วารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ 2 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 361-368  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนาเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย“ระดับดี”  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Accuracy of traditional BLUP and Single Step GBLUP on tolerance to heat stress of milk yield trait in Thai Holstein crossbreds dairy cattle 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม Asian-Australasian Animal Production Congress  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2561 ถึง 5 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysian Society of Animal Production (MSAP) 
สถานที่จัดประชุม Borneo Convention Centre Kuching  จังหวัด/รัฐ Sarawak, Malaysia 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องกวี อาคาร AG08  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue 48 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 263-268  Proceeding Paper Editors/edition/publisher แก่นเกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื5องจากความร้อนต่อปริมาณโปรตีนนำ> นม ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue 1 (พิเศษ) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 179-182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมที.แตกต่างกันของวันท้องว่างในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 323-325  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรม ของลักษณะลูกตายแรกคลอด มัมมี่ และลูกเกิดมีชีวิต ในสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue 1 (พิเศษ) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 191-194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของอัตราการแช่แข็งและอุณหภูมิทำละลายต่อคุณภาพน้้าเชื้อสุกรแช่แข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1065-1072  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic Variation of Energy Balance Using Fat to Protein Ratio by Random Regression Model in Dairy Cows 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการป​ศุสัตว์นานาชาติ "The 15th AAAP Animal Science Congress" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue The 15th AAAP Animal Science Congress 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 287-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher S. Koonawootrittriron, T. Suwanasopee 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improvement the accurate genetic estimation of milk yield trait by addition of wind speed to THI in crossbred Thai Holstein 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University  จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMBINING ABILITY OF GROWTH TRAITS IN BLACK-BONE (BLACK-BONE HMONG, BLACK-BONE CHINESE) AND THAI NATIVE CHICKENS (PRADU-HANG DAM). 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress (17th AAAP) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University, hotel Nikko fukuoka  จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 304-307  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper