2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12111   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wuttigrai Boonkum 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665030048-0  น.ส. รวินันท์ ลมงาม  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
655030051-0  Ms. IIN MULYAWATI DARYATMO   คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ   
655030041-3  น.ส. จิราพร จุ้ยพุทธา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
617030025-1  น.ส. วิภาส เหลืองบุตรนาค  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 072/2562 ลว 25/1/2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665030049-8  น.ส. หิมาลัย ไสยะมานนท์  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
665030003-2  นาย ธนพล เลิศเจตนารมณ์  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 258/2566  
665030002-4  นาย คมสันต์ บัวทะลาด  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
655030059-4  นาย ถิรวัฒน์ เกิดขันหมาก  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
655030042-1  น.ส. จุฑารัตน์ พิมพา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบวิธีการแช่แข็งและการทำละลายต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-ก.พ.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบโมเดลระหว่าง traditional genetic evaluation model และ single-step genomic evaluation models สำหรับลักษณะทางการสืบพันธุ์ในสุกร 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ึ๊คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 171-180  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมายต่อการให้ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนมและสมดุลพลังงานในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN Faculty of Agriculture Khon Kaen University  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 245-254  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมระหว่างไก่กระดูกดำและไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 โดยใช้ระบบการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดภายในกลุ่ม 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2560 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน เม.ย.-มิ.ย.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genetic Comparisons of Body Weight, Average Daily Gain, and Breast Circumference between Slow-Growing Thai Native Chickens (Pradu Hang dum) Raised On-Site Farm and On-Station 
ชื่อวารสาร Veterinary Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2306-7381  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 December 2022 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ของดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ต่อจำนวนวันท้องว่างในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยวารสารแก่นเกษตร 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 425-432  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genetic correlation and genome-wide association study (GWAS) of the length of productive life, days open, and 305-days milk yield in crossbred Holstein dairy cattle 
ชื่อวารสาร Genetics and Molecular Research (GMR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Genetics and Molecular Research - FUNPEC-RP 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 16 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
ชื่อวารสาร Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Veterinary, Chiang Mai University, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Ovarian responses and FSH profiles at superovulation with a single epidural administration of gonadotropin in the Thai-Holstein crossbreed 
ชื่อวารสาร Animal Reproduction (AR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Brazilian College of Animal Reproduction  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Increasing sperm production and improving cryosurvival of semen in aged roosters after diet-supplemented with selenium in Thai native chickens 
ชื่อวารสาร Animal Bioscience 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ANIMAL BIOSCIENCE 
ISBN/ISSN 2765-0235  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 May 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Melatonin Treatment Improves the Ovarian Responses After Superstimulation in Thai-Holstein Crossbreds under Heat Stress Conditions 
ชื่อวารสาร Frontiers in Veterinary Science  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Frontiers Media S.A. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Relationship of the Temperature-Humidity Index (THI) with Ovarian Responses and Embryo Production in Superovulated Thai-Holstein Crossbreds under Tropical Climate Conditions 
ชื่อวารสาร Veterinary Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Switzerland 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 November 2021 
ปีที่ ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ TLR4, BTN1A1, and Pit-1 polymorphisms and their associations with the estimated breeding values of growth traits of Brahman cattle in Thailand 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University,Research and Technology Transfer Affairs Division 
ISBN/ISSN 2539-6293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 June 2023 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน january  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Solid storage supplemented with serine of rooster semen enhances higher sperm quality and fertility potential during storage at 5°C for up to 120 h 
ชื่อวารสาร Poultry Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Inc. 
ISBN/ISSN 1525-3171  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 March 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 102(6) 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 102648  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Characterization of Oviduct Lining, with Emphasis on the Sperm Storage Tubule Region (Uterovaginal Junction), Correlated with Fertility in Mature and Old Thai Native Hens 
ชื่อวารสาร Animals  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2076-2615  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 December 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 11(12) 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 3446  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Influence of Semen Collection Frequency and Seasonal Variations on Fresh and Frozen Semen Quality in Thai Native Roosters 
ชื่อวารสาร Animals  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 February 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative study and relationship analysis between purine content, uric acid, superoxide dismutase, and growth traits in purebred and crossbred Thai native chickens 
ชื่อวารสาร Frontiers Veterinary Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Frontiers 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 September 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 10 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพครอกในแม่สุกร และการประเมินความสม่าเสมอของลูกสุกรแรกเกิดภายในครอก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เผยแพร่วารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ 2 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 361-368  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนาเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย“ระดับดี”  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Accuracy of traditional BLUP and Single Step GBLUP on tolerance to heat stress of milk yield trait in Thai Holstein crossbreds dairy cattle 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม Asian-Australasian Animal Production Congress  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2561 ถึง 5 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysian Society of Animal Production (MSAP) 
สถานที่จัดประชุม Borneo Convention Centre Kuching  จังหวัด/รัฐ Sarawak, Malaysia 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องกวี อาคาร AG08  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue 48 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 263-268  Proceeding Paper Editors/edition/publisher แก่นเกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื5องจากความร้อนต่อปริมาณโปรตีนนำ> นม ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue 1 (พิเศษ) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 179-182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมที.แตกต่างกันของวันท้องว่างในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 323-325  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรม ของลักษณะลูกตายแรกคลอด มัมมี่ และลูกเกิดมีชีวิต ในสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue 1 (พิเศษ) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 191-194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของอัตราการแช่แข็งและอุณหภูมิทำละลายต่อคุณภาพน้้าเชื้อสุกรแช่แข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1065-1072  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic Variation of Energy Balance Using Fat to Protein Ratio by Random Regression Model in Dairy Cows 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการป​ศุสัตว์นานาชาติ "The 15th AAAP Animal Science Congress" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue The 15th AAAP Animal Science Congress 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 287-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher S. Koonawootrittriron, T. Suwanasopee 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improvement the accurate genetic estimation of milk yield trait by addition of wind speed to THI in crossbred Thai Holstein 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University  จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMBINING ABILITY OF GROWTH TRAITS IN BLACK-BONE (BLACK-BONE HMONG, BLACK-BONE CHINESE) AND THAI NATIVE CHICKENS (PRADU-HANG DAM). 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress (17th AAAP) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University, hotel Nikko fukuoka  จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 304-307  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมเคเคยูวัน (KKU1) ซึ่งใช้ไก่สายพ่อพันธุ์ที่แตกต่างกัน. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue 49 ฉบับพิเศษ 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 482-486  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย(oral Presentation) ระดับดีมาก  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา