2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Melatonin Treatment Improves the Ovarian Responses After Superstimulation in Thai-Holstein Crossbreds under Heat Stress Conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Frontiers in Veterinary Science  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Frontiers Media S.A. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The effect of heat stress with melatonin treatment on the superovulatory responses and embryo characteristics in Thai-Holstein crossbreds under heat stress conditions was examined. Six non-lactating cows (replication = 4; n = 24) were assigned to one of 2 treatments in double cross-over design. All cows were superstimulated with traditional treatment. Melatonin group (n=12): cows received intramuscularly injection 18 mg./50 kg. simultaneously with GnRH injection, while those in the control group (n=12) received none. Bloods samples were taken to determine lipid peroxidation (MDA) and the activity of the antioxidant enzymes (superoxide dismutase; SOD). The experiment was conducted from April to September, which determined severe heat stress (the mean temperature-humidity index above 77). The results revealed that numbers of large follicles and corpora lutea were higher in the melatonin group than in the control group (p<0.01). Numbers of recovered ova/embryos, fertilized ova, and transferable embryos were higher in the melatonin group (p<0.01); meanwhile, more degenerated embryos were found in the control group (p<0.01). Increased activity of the antioxidant enzymes SOD after melatonin administration decreased MDA levels (p<0.05). In summary, melatonin administration benefited the ovarian response and embryo quality in superstimulated Thai-Holstein crossbreed affected by heat stress. 
     คำสำคัญ dairy cows, Follicular development, Oxidative Stress, ROS, Superstimulation, THI (Temperature Humidity Index) 
ผู้เขียน
637030011-4 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0