2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Ovarian responses and FSH profiles at superovulation with a single epidural administration of gonadotropin in the Thai-Holstein crossbreed 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animal Reproduction (AR) 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Brazilian College of Animal Reproduction  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The conventional method of ovarian superstimulation requires multiple injections of gonadotropins which is time-consuming and may be stressful for the cows. This study was designed to determine whether a single epidural injection of FSH (EI group) would induce the superovulatory response in the Thai-Holstein crossbreed and evaluate FSH plasma hormone concentrations. Eight cows (replication = 3; n=24) were assigned to one of 2 treatments in switch back design. Control group (n=12): cows were received 400 mg FSH twice daily by intramuscularly for 4 days (80, 80, 60, 60, 40, 40, 20 and 20 mg), EI group (n=12): cows were received 400 mg FSH by single epidural injection. Data were collected in term of ovarian follicle responses, superovulatory responses, ova/embryo collection. FSH concentrations were examined using ELISA. The total follicular responses during oestrus were not different between treatments; however, the large follicles were less frequent (P<0.01) while the medium follicle sizes were higher (P<0.05) in the EI group. The plasma concentration of FSH in EI was dramatically increased within 2 hours before decreasing sharply thereafter (P<0.01) and did not remain above baseline after 10 h of administration. The embryo quality was better in the control than the EI groups (P<0.05). Interestingly, the number of ovulation cysts in the EI group was 50%. The ovarian responses and embryo quality in the cows with cysts were worse compared with the non-cyst groups (P<0.05). In conclusion, alternative protocols decreased the superovulatory response and increased poor embryo quality in Thai-Holstein crossbred. Also, the incidence of ovarian follicular cysts is higher in the EI group. 
     คำสำคัญ Embryo transfer, superstimulation, dairy cows, ovarian cysts 
ผู้เขียน
615030039-6 น.ส. รุจิรา ชุมชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605030022-2 น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
637030011-4 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0