2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030039-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุจิรา ชุมชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUJIRA CHUMCHAI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 65/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลการกระตุ้นเพิ่มการตกไข่โดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอสเอชเข้าช่องไขสันหลังเพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF A SINGLE EPIDURAL ADMINISTRATION OF FOLLICLE-STIMULATING HORMONE ON SUPEROVULATION FOR THAI-HOLSTEIN CROSSBRED 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 225/2562 ลว 24/5/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 มกราคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มกราคม 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 16 มิถุนายน 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 มิถุนายน 2563
F รับรองการแก้ไข 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 638/2561 ลว 7/11/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 638/2561 ลว 7/11/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
ชื่อวารสาร Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Veterinary, Chiang Mai University, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Ovarian responses and FSH profiles at superovulation with a single epidural administration of gonadotropin in the Thai-Holstein crossbreed 
ชื่อวารสาร Animal Reproduction (AR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Brazilian College of Animal Reproduction  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องกวี อาคาร AG08  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue 48 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 263-268  Proceeding Paper Editors/edition/publisher แก่นเกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper