2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องกวี อาคาร AG08 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มกราคม 2563 
     ถึง 28 มกราคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่) 48 
     หน้าที่พิมพ์ 263-268 
     Editors/edition/publisher แก่นเกษตร 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโตคอลทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์โดยการให้ฮอร์โมน Follicular stimulating hormone (FSH) เพียงเข็มเดียวที่บริเวณช่องไขสันหลังใช้ในการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทย-โฮลสไตน์ โดยแบ่งโคนมทดลองจำนวน 8 ตัวเป็น 2 กลุ่มตามแผนการทดลองแบบ T-test (1)กลุ่มควบคุม (n=4) ได้รับโปรโตคอลดั้งเดิมที่ฉีดฮอร์โมน FSH 400 มก. ตอนเช้าและตอนบ่ายห่างกัน 12 ชม. ทางชั้นกล้ามเนื้อเป็นเวลา 4 วัน (2) กลุ่มทรีทเมนต์ได้รับโปรโตคอลทางเลือกโดยฉีดฮอร์โมน FSH ขนาด 400 มก. ทางช่องไขสันหลังเพียงเข็มเดียว ผลการศึกษาพบว่า โคทั้งสองกลุ่มมีจำนวนฟอลลิเคิลที่มีขนาดใหญ่กว่า 8 มม. (16.75 ±2.00, 20.25±2.24 ตามลำดับ) จำนวนคอร์ปัสลูเทียม (16.75 ±2.00, 20.25±2.24 ตามลำดับ) จำนวนฟอลลิเคิลที่ไม่ตกไข่ (0, 3±1.83 ตามลำดับ) รวมถึงอัตราการตกไข่ (100, 69.25±6.23 ตามลำดับ) และ การตอบสนองของรังไข่ (13.25±0.70, 14.5±2.00 ตามลำดับ) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โปรโตคอลทางเลือกในการฉีดฮอร์โมน FSH ขนาด 400 มก. ทางช่องไขสันหลังเพียงเข็มเดียวสามารถกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลและการตกไข่พร้อมกันหลายใบในโคนมพันธุ์ลูกผสมไทย-โฮลสไตน์เทียบเท่ากับโปรโตคอลดั้งเดิมได้ 
ผู้เขียน
615030039-6 น.ส. รุจิรา ชุมชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617030021-9 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0