2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605030022-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANAPORN RATSIRI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยการใช้ฟอลลิเคิลสติมูเลิต้ิงฮอร์โมนแบบแ่งฉีดสองเข็มในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทย-โฮลสไตน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SUPEROVULATION WITH A SPLIT-SINGLE ADMINISTRATION OF FOLLICLE STIMULATING HORMONE IN THAI-HOLSTEIN CROSSBRED 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 184/2562 ลว 23/4/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 19 ธันวาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 22 มกราคม 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าเล่ม
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 442/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 442/2560 ลว 19/9/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
ชื่อวารสาร Superovulatory responses based on ovarian sizes after superstimulation in Thai-Holstein crossbred dairy cows 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Veterinary, Chiang Mai University, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Ovarian responses and FSH profiles at superovulation with a single epidural administration of gonadotropin in the Thai-Holstein crossbreed 
ชื่อวารสาร Animal Reproduction (AR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Brazilian College of Animal Reproduction  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลการกระตุ้นการตกไข่หลายใบโดยการใช้ ฮอร์โมนเอฟเอสเอชเข้ากล้ามเนื้อชนิดแบ่งฉีดสองเข็มในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 มิถุนายน 2562 ถึง 15 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 59-64  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์