2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื5องจากความร้อนต่อปริมาณโปรตีนนำ> นม ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 
     ถึง 13 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่) 1 (พิเศษ) 
     หน้าที่พิมพ์ 179-182 
     Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
     บทคัดย่อ การศึกษาครังE นีมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนนมในโคนมลูกผสมไทย โฮลสไตน์ ภายใต้สภาวะเครียดเนืUองจากความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์จำนวน 91,243 ข้อมูล จากแม่โคนมลูกผสม โฮลสไตน์ทUีให้ผลผลิตในระยะการให้นมครังE แรกจำนวน 11,011 ตัว ในช่วงปี พ.ศ. 2534 ถึง 2551 และใช้ข้อมูลอุณหภูมิความชื้น สัมพัทธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้กับฟาร์มโคนมแต่ละฟาร์มตามรหัสไปรษณีย์และมีการแบ่งกลุ่มสายพันธุ์ตามบันทึกระดับสายเลือดโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ <87.5%, 87.5 ถึง 93.6% และ >93.7% โฮลสไตน์ วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบความแปรปรวน ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และอัตราการลดลงของผลผลิตโปรตีนนมถูกประมาณด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดยใช้โมเดลที่มีการวัดซ้ำ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90 Dairy PAK ผล การศึกษาพบว่าค่าอัตราพันธุของโปรตีนทีUระดับ THI ที่ 75 และ 80 เท่ากับ 0.278 และ 0.212 ตามลำดับ อิทธิพลเนื่องจากภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนมีผลกระทบต่อผลผลิตโปรตีนนมและพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนมลูกผสมที่มีระดับสายเลือดของโฮลสไตน์ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 93.7 % จะได้รับอิทธิพลเนื่องจากภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนมากที่สุด คำสำคัญ: อิทธิพลทางพันธุกรรม, ความเครียดเนืUองจากความร้อน, ผลผลิตโปรตีน, โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ 
ผู้เขียน
555030040-5 น.ส. กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537030006-7 นาย สมสุข พวงดี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0