2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555030040-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKKARN REEBRANGRUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อพันธุกรรมของลักษณะองค์ประกอบน้ำนมในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF HEAT STRESS ON GENETIC FOF MILK COMPOSITION IN THAI X HOLSTEIN CROSSBREDS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 ธันวาคม 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 กรกฎาคม 2558 คำสั่งสอบที่ 352/2558 ลว 6/7/2558
F แจ้งผลสอบ 9 กรกฎาคม 2558
F รับรองการแก้ไข 21 สิงหาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 667/2555 ลว 14/11/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ เพิ่มเติม 203/4/2558 ลว 27/4/2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนนมและไขมันนมในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์  
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ึ๊คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 151  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื5องจากความร้อนต่อปริมาณโปรตีนนำ> นม ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue 1 (พิเศษ) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 179-182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper