2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Opisthorchis viverrini infection exacerbates the severity of diabetic liver injury and non-alcoholic fatty liver disease.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ - Ph.D. Congress 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ นนทบุรี ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 18 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ OWOH-O25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ High incidence rate of hepatobiliary disease (HBD)-caused by Opisthorchis viverrini (OV) infection, diabetes mellitus (DM) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) are commonly found in the northeastern part of Thailand; However, the association among opisthorchiasis, DM and HBD have not been clarified. To verify these, 2 experiments were performed in vivo and in vitro. (1) We investigated the severity of HBD induced by using OV infection in streptozotocin (STZ)-induced diabetes hamsters. Our results revealed that OV infection in STZ-induced DM significantly exacerbated of liver cell and bile duct epithelium damages, increased bile canaliculi alteration and enhanced hepatocyte and bile duct proliferation compared to either STZ-induced DM or OV-infected alone. Moreover, the elevation of M1 macrophage-associated cytokine mRNA expression level and the impairment of PI3K/Akt signaling in the hepatic tissues were also observed. (2) We investigated the effect of O. viverrini infection on the development and progression of DM, and NAFLD in high fat diet fed and high fructose drank (HFHF) hamsters. We found that OV infection with HFHF supplement significantly increased of HOMA-IR level and accumulation of lipid droplet in the liver in the long-term treatment compared to infection alone. The most abnormality of endoplasmic reticulum and mitochondria were also observed in cell ultrastructure study. In addition, the observation in hamster models were verified by in vitro experiments using OV excretory/secretory products-induced HepG2 and normal bile duct cell lines. These findings indicate the effect of O. viverrini on the improvement of insulin sensitivity. Infection with O. viverrini might inhibit regeneration of hepatocytes and increase the severity of HBD in diabetes individual, and hence chronic opisthorchiasis might represent a risk factor for NAFLD. 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0