2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 557070026-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APISIT CHAIDEE
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 81/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเบาหวาน และโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับแอลกอฮอล์ในหนูแฮมเสตอร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Associations among Opisthorchis viverrini Infection, Insulin Resistance, Diabetes and Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Hamsters 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2555 คำสั่งที่ 1944/2558 ลว. 13 พ.ย.2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กันยายน 2556 คำสั่งที่ 1724/2556 ลว 27 ก.ย.56
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 ตุลาคม 2556 สอบผ่านได้ s
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 839/2560 ลว 19 พค 2560
F แจ้งผลสอบ 15 มิถุนายน 2560 สอบผ่านไม่มีแก้ไขผลการสอบExcellent
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 26 มิถุนายน 2560 ประกาศ บว. ฉบับที่ 81/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งที่ 905/2556 ลว 29 พ.ค.56
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร คำสั่งที่ 905/2556 ลว 29 พ.ค.56
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease 
ชื่อวารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Public Library of Science 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 June 2018 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า e0006611  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters 
ชื่อวารสาร American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American society of tropical medicine and hygieneiety 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Opisthorchis viverrini infection exacerbates the severity of diabetic liver injury and non-alcoholic fatty liver disease 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม ASTMH 65th Annual Meeting 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
สถานที่จัดประชุม Atlanta Marriott Marquis and Hilton Atlanta  จังหวัด/รัฐ Atlanta, Georgia 
Proceeding Paper Volume 65  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 178  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Opisthorchis viverrini infection exacerbates the severity of diabetic liver injury and non-alcoholic fatty liver disease.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม RGJ - Ph.D. Congress 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2560 ถึง 18 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ นนทบุรี ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ OWOH-O25  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ส่งเสริมความรุนแรงของพยาธิสภาพในตับของหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นเบาหวานด้วยการกระตุ้นของ streptozotocin 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม From CASCAP to Thailand Grand challenges 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 ธันวาคม 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and cholangiocarcinoma research center 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 64  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Parasitological study of Opisthorchis viverrini in streptozotozin-induced diabetes mellitus hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 1st Asian Parasites by Asian Parasitologist (APAP): Helminthiases in Greater Mekong Subregion 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2556 ถึง 12 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 74  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Effect of streptozotocin-induced diabetes mellitus on opisthorchiasis hamster. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม Joint International Tropical Medicine Meeting 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2556 ถึง 13 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 
สถานที่จัดประชุม Centara Grand & Bangkok Convention Centre At Central World  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 166  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ได้รับรางวัล First Prize Poster presentation award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Effect of Opisthorchis viverrini infection on the hamster liver in the condition of streptozotocin-induced diabetes mellitus 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม British Council Research Links Workshop in Cholangiocarcinoma: Sharing the Disease Burden in the UK and South East Asia 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Opisthorchis viverrini infection exacerbates the progression/severity of type-1 diabetes induced by streptozotocin in hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม Asian Neglected Tropical Diseases Conference NTDASIA2014 Interdisciplinary Research on Liver Flukes 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2557 ถึง 17 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Pathology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 58   Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Chronic opisthorchiasis improves the insulin resistance in short-term high fat diet fed but not in long-term fed in hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards control and elimination 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 พฤษภาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and Cholangiocarcinoma Research center 
สถานที่จัดประชุม Orchid ballroom 1, Pullman Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 93  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 8 February 2016  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 26 March 2017 
สถานที่ไป Department of Microbiology, Immunology, and Tropical Medicine 
เมือง Washington D.C.  ประเทศ The United States of America