2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Public Library of Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า e0006611 
     บทคัดย่อ Complications arising from infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini cause substantial morbidity and mortality in Thailand and adjacent lower Mekong countries. In parallel, the incidence rate of diabetes mellitus (DM) is increasing in this same region, and indeed worldwide. Many residents in opisthorchiasis-endemic regions also exhibit DM, but the hepatobiliary disease arising during the co-occurrence of these two conditions remains to be characterized. Here, the histopathological profile during co-occurrence of opisthorchiasis and DM was investigated in a rodent model of human opisthorchiasis in which diabetes was induced with streptozotocin. The effects of excretory/secretory products from the liver fluke, O. viverrini (OVES) on hepatocyte and cholangiocyte responses during hyperglycemic conditions also were monitored. Both the liver fluke-infected hamsters (OV group) and hamsters with DM lost weight compared to control hamsters. Weight loss was even more marked in the hamsters with both opisthorchiasis and DM (OD group). Hypertrophy of hepatocytes, altered biliary canaliculi, and biliary hyperplasia were more prominent in the OD group, compared with OV and DM groups. Profound oxidative DNA damage, evidenced by 8-oxo-2’-deoxyguanosine, proliferating cell nuclear antigen, and periductal fibrosis characterized the OD compared to OV and DM hamsters. Upregulation of expression of cytokines in response to infection and impairment of the pathway for insulin receptor substrate (IRS)/phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K)/protein kinase B (AKT) signaling attended these changes. In vitro, OVES and glucose provoked time- and dose-dependent effects on the proliferation of both hepatocytes and cholangiocytes. In overview, the co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbated pathophysiological damage to the hepatobiliary tract. We speculate that opisthorchiasis and diabetes together aggravate hepatobiliary pathogenesis through an IRS/PI3K/AKT-independent pathway 
     คำสำคัญ Liver fluke infection, Diabetes mellitus, Diabetes liver injury 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547100011-6 นาย กิตติ อินทุยศ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0