2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ส่งเสริมความรุนแรงของพยาธิสภาพในตับของหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นเบาหวานด้วยการกระตุ้นของ streptozotocin 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม From CASCAP to Thailand Grand challenges 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and cholangiocarcinoma research center 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 ธันวาคม 2558 
     ถึง 25 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 64 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ นอกเหนือจากการติดเชื้อพยาธิไม่ใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังกำลังเผชิญกับโรคอีกชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญและมีลักษณะของโรคที่จำเพาะของภูมิภาค นั่นคือโรคเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของโรคพยาธิใบไม้ตับต่อโรคเบาหวานยังอยู่ในวงจำกัดและมีข้อมูลน้อยมาก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต่อความรุนแรงของพยาธิสภาพของตับของหนูที่เป็นเบาหวานจากการกระตุ้นด้วยยา streptozotocin โดยทำการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งการศึกษาพบว่า พยาธิใบไม้ตับและโรคเบาหวานส่งเสริมกันและกัน ต่อการทำลายเซลล์ตับและเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ความผิดปกติของโครงสร้างของทางระบายน้ำดี (Bile canaliculi) และส่งเสริมการแพร่ขยาย (Proliferation) ของเซลล์ตับและเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี เมื่อเปรียบเทียบกันกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มที่เป็นเบาหวานอย่างเดียว และ/หรือ กลุ่มที่ติดพยาธิใบไม้ตับอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า มีการแสดงออกของยีนของไซโตไคน์ที่สัมพันธ์กับการทำงานของ M1 macrophage มากยิ่งขึ้น และพบความผิดปกติเกี่ยวกับการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ PI3K/AKT อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับส่งเสริมความรุนแรงของพยาธิสภาพและการอักเสบในตับของหนูที่เป็นเบาหวาน ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคเบาหวานต่อไปได้ในอนาคต 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070010-3 น.ส. ลักขณาวัลย์ เจริญสุข
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537070016-0 น.ส. อุมาวดี เหลาทอง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0