2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Opisthorchis viverrini infection exacerbates the severity of diabetic liver injury and non-alcoholic fatty liver disease 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ASTMH 65th Annual Meeting 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
     สถานที่จัดประชุม Atlanta Marriott Marquis and Hilton Atlanta 
     จังหวัด/รัฐ Atlanta, Georgia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 17 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 65 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 178 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The highest co-prevalence between infection with Opisthorchis viverrini and diabetes mellitus (DM) is found in the northeastern Thailand. In ammatory responses that lead to hepatobiliary disease is seen during opisthorchiasis. Moreover, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and diabetic liver injury caused by DM lead to the majority burden of liver disease at large. However, the association among opisthorchiasis, DM and hepatobiliary disease have not been clari ed. The aim of these studies was to investigate the effect of O. viverrini infection on the development and progression of DM, NAFLD and diabetic liver injury in models using hamsters and cell lines. An experiment was carried out on four groups of hamsters: (1) normal control (NC), (2) chronic opisthorchiasis (OV), (3) NC and HFD fed with 10% fructose in drinking water for short-term (one month) and long-term (four months) (HF), and (4) O. viverrini infection at 4 months and followed by HFD fed with 10% fructose in drinking water for one and four month(s) (OVHF). Hamsters were euthanized at designated time points at ve and eight months following infection. The fasting blood glucose levels of all experimental groups did not differ signi cantly. Intriguingly, the homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) in short-term HF treatment of group 3 was higher than other groups at the same time point. However, the HOMA-IR of long-term HF treatment of group 3 was not different from OVHF group but higher than OV group at the same time point. Histological features of hamster livers revealed that the highest amount of lipid droplet was found in short-term HF treatment of OVHF group. In addition, we observed that excretory/secretory products of O. viverrini suppressed the growth of HepG2 cell line by dose-dependent manner when monitored under real- time monitoring system. These ndings indicate the effect of O. viverrini on the improvement of insulin sensitivity. Infection with O. viverrini might inhibit regeneration of hepatocytes and increase the severity of diabetic liver injury, and hence chronic opisthorchiasis might represent a risk factor for NAFLD. 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0