2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Opisthorchis viverrini infection on the hamster liver in the condition of streptozotocin-induced diabetes mellitus 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม British Council Research Links Workshop in Cholangiocarcinoma: Sharing the Disease Burden in the UK and South East Asia 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2557 
     ถึง 14 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 53 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Diabetes mellitus (DM) is the disease which has hyperglycemic state leading to many complication such as increases risk of infection especially bacteria and fungus. However, information about interaction of parasitic infection and DM is limited. The prevalence of DM is high in northeastern Thailand where opisthorchiasis caused by liver fluke Opisthorchis viverrini infection is also endemic. The aim of this study was to investigate the effect of DM on opisthorchiasis at 1 month post-infection both on parasite and hamster. The diabetic condition was induced by streptozotocin injection. The present study was carried out on four groups of hamster: (1) normal group, (2) group infected with O. viverrini, (3) diabetic without infection group, and (4) group injected with streptozotocin and then 2 months post-treatment infected with O. viverrini. The results revealed that liver per body weight ratio in the diabetic with infection group was significantly higher than in other group. For the worm size of liver fluke in the diabetic with infection group was smaller than in non-diabetic group. Liver function test showed synergistic effect of DM and the infection on both liver cell and bile duct damages. Liver cell hypertrophy, lipid accumulation and bile duct proliferation were found in diabetes liver. Moreover, globet cell metaplasia was found only in diabetes with infection group only. These results suggest that diabetic condition has the effect on both host and O. viverrini fecundity by changing in physiological conditions. 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070010-3 น.ส. ลักขณาวัลย์ เจริญสุข
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537070016-0 น.ส. อุมาวดี เหลาทอง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0