2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chronic opisthorchiasis improves the insulin resistance in short-term high fat diet fed but not in long-term fed in hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards control and elimination 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and Cholangiocarcinoma Research center 
     สถานที่จัดประชุม Orchid ballroom 1, Pullman Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2558 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 93 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: The highest prevalence of Opisthorchis viverrini infection is found in northeastern Thailand, where the prevalence of diabetes also high. Type 2 diabetes, characterized by insulin resistance, is associated with the chronic inflammation of the insulin responsive organ such as adipose tissue and liver. O. viverrini can induce the chronic inflammation in the liver which may increase insulin resistance. However, the preliminary study in community revealed that the negative correlation between the levels of antibody titer against O. viverrini and fasting blood glucose level. The aim of the study is to investigate whether the development of insulin resistance in chronic opisthorchiasis hamster fed with high fat diet (HFD). Methods: The experiment was carried out on four groups of hamsters: (1) normal control (NC), (2) chronic opisthorchiasis (OV), (3) NC and HFD fed with 10% fructose in drinking water for short-term (1 month) and long-term (4 months) (HF), and (4) OV infection at 4 months and followed by HFD fed with 10% fructose in drinking water for 1 and 4 month(s) (OVHF). All hamsters were sacrificed at the designated time points at 5 and 8 months post-infection. Results: The preliminary results revealed that the liver weights of HFD fed groups (groups 3 and 4) were significant higher than normal diet groups (groups 1 and 2) while, the body weights significant lower. The fasting blood glucose levels of all experimental groups were not significant different. Interestingly, the homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) in short-term HF treatment of group 3 was higher than other groups at the same time point. However, the HOMA-IR of long-term HF treatment of group 3 was not different from OVHF group but higher than OV group at the same time point. Moreover, the histological feature of liver revealed that the highest amount of lipid droplet was found in short-term HF treatment of OVHF group. Conclusion: These findings indicate the effect of O. viverrini on the improvement of insulin sensitivity and maybe involved in the cause of the delay onset of insulin resistance. Additionally, the chronic opisthorchiasis maybe have a potential risk factor for non-alcoholic fatty liver.  
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0