2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American society of tropical medicine and hygieneiety 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The prevalence of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is increasing worldwide, including in regions where helminth infections such as the fish-borne liver fluke Opisthorchis viverrini (Ov) also occur. We investigated the effects of a high-fat and high-fructose (HFF) diet on development and progression of NAFLD in experimental opisthorchiasis. Two groups of hamsters were infected with O. viverrini for four months prior to the experiment to induce chronic inflammation. One of these groups (OvHFF) was fed with HFF diet for up to a further four months. One uninfected group of hamsters served as the normal control (NC) group, another received the HFF diet (HFF group) for up to four months. Histopathology, biochemical parameters and ultrastructural features of liver were investigated. In a short-term treatment, the OvHFF group showed significantly better homeostatic model assessment for insulin resistance level and lower liver lipid than did the HFF group. By contrast, histopathological characteristics of severe NAFLD were prominent in the OvHFF group after four months on the HFF diet, findings which were supported by confirmatory ultrastructural changes. In conclusion, opisthorchiasis induced the severe NAFLD in hamsters fed high- fat/high-fructose diets. 
     คำสำคัญ Opisthorchiasis, Nonalcoholic fatty liver, Nonalcoholic steatohepatitis, High-fat/high-fructose diet 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070040-1 น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547100011-6 นาย กิตติ อินทุยศ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0