2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Parasitological study of Opisthorchis viverrini in streptozotozin-induced diabetes mellitus hamsters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st Asian Parasites by Asian Parasitologist (APAP): Helminthiases in Greater Mekong Subregion 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 74 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Diabetes mellitus (DM) is the disease which can cause hyperglycemic state leading to many complication such as increases risk of infection especially bacteria and fungus. However, information about interaction of parasitic infection and DM is limited. DM has high prevalence in northeast Thailand where opisthorchiasis caused by liver fluke Opisthorchis viverrini infection is also endermic. The aim of this study was to investigate the effect of DM on O. viverrini development at 1 month post-infection in hamster induced by streotozotocin and non-induced group. The results revealed that liver per body weight ratio in the experimental group was significantly higher than that in non-induced group (0.036 0.003 vs. 0.058 0.013, P = 0.012). For the worm size of liver fluke in experimental group was smaller than in control non-induced group (worm legth; 3,982.76 315.24 µm vs. 3,195.16 513.76 µm, P = 0.025, worm width; 787.33 137.77 µm vs. 712.87 127.54 µm, P = 0.433). These results suggests that DM has the effect on both host and O. viverrini fecundity by changing in physiological conditions. 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0