2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Magnetite-Bacterial Cellulose Composites:Comparison Between Bacterial Cellulose Prepared From Laboratory And Commercial Products 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Twenty-Fifth Annual International Conference on Composites nano Engineering (ICCE-25) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Professor David Hui 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Sheraton Parco De` Medici, Italy 
     จังหวัด/รัฐ Rome 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577020069-8 น.ส. นิภาพร ศรีพลาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0