2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020069-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิภาพร ศรีพลาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIPAPORN SRIPLAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประดิษฐ์ การศึกษาลักษณะเฉพาะและการตอบสนองทางแม่เหล็กของวัสดุไฮบริดเส้นใยจากแบคทีเรีย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FABRICATION, CHARACTERIZATION AND PROPERTIES OF MAGNETO-RESPONSIVE HYBRID MATERIALS BASED ON BACTERIAL CELLULOSE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 กุมภาพันธ์ 2559 สอบผ่าน (จากการเปลี่ยนระดับการศึกษา)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 222/2560 ลว 23 มี.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 241/2559 ลว 18 มี.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน