2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Traits of City Personality: A Qualitative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th International conference on Implications of Research in Business, Economics, Management Social Sciences and Humanities (IRBEMSH) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Akademika Nusa Internasional Association of Social Sciences and Humanities 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center 5 Chome-3-51 Nakanoshima, Kita Ward, 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 22-29 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ City personality means a set of human characteristics associated with the city brand. Several studies have adopted city personality measurement scale to assess their own country personality. However, in Thailand, few studies focus on the brand personality in its city context. The objective of the article was to discover what particular traits of the city personality in Thailand are. The data were collected through a group interview of the 31 Thai informants who were asked to provide information indicating the particular traits of city personality in Thai context. The findings show that city’s personalities were shared by 281 traits, 61 of which were identical to other countries and 220 different, respectively. Those traits indicate both positive and negative aspects. 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2