2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antimicrobial peptide analogs of Crocodylus siamensis Leucrocin I revealing anticancer activity and apoptotic induction on human colon cancer HCT-116 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference and the 12th International Symposium for the Protein Society of Thailand (PST) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Protein Society of Thailand (PST), the Chulabhorn Research Institute (CRI) and Burapha University. 
     สถานที่จัดประชุม The Tide Resort 
     จังหวัด/รัฐ Bangsaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 14 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 146 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Colorectal cancer constitutes the third most common type of cancer worldwide. Conventional cancer treatment strategies involving chemotherapeutic drugs have been associated with pronounced detrimental side effects against normal cells and tissues and may frequently display low efficacy due to increasing drug resistance of specific cancer cell lines. Consequently, these problems lead to a decrease in the potential and add to the unsatisfactory nature of anticancer therapeutics, thus emphasizing the urgent need for the discovery of new drugs for cancer therapy. In light of this evidence, the present study aimed to introduce several specific cationic Leucrocin I analogs with antimicrobial properties (i.e. NY7, NY15, KT2 and RT2), which are non-toxic to normal mammalian cells while exhibiting cytotoxic activity against cancer cells. Firstly, the anticancer activity of a set of known potent antimicrobial Leucrocin I analogs against the HCT-116 colon cancer cell line was investigated employing an MTT assay with non-cancerous Vero cells as the control. The results indicated that among the 4 investigated peptides only the KT2 and RT2 analogs exhibited anticancer activity. The IC50 values of KT2 and RT2 were determined as 79.67 and 99.25 µg/ml, respectively. Moreover, an in-vitro scratch migration assay revealed that peptides KT2 and RT2 were able to suppress cancer cell migration to a remarkable extent, indicating potent anti-metastatic properties. The mechanism involved in cancer cell cytotoxicity of both peptides was shown to be associated with the induction of apoptosis, as evidenced by acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) fluorescent staining and annexin V-FITC/PI staining flow cytometry analysis. From the collected results it is concluded that the antimicrobially active peptides KT2 and RT2 also possess significant potency in killing human colon cancer cells. 
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0