2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Optimization of carbon uniformity for diamond-like carbon coating 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICASE2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Material Science, Chulalongkorn University 
     สถานที่จัดประชุม Regent's International College 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มกราคม 2560 
     ถึง 22 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 15 
     Editors/edition/publisher United Agencies, Mangalore - 575 002 
     บทคัดย่อ Diamond-like carbon (DLC) coating is a method to improve quality of materials in mechanical and electrical property. Nowadays, Diamond-like carbon coating technique is famous in semiconductor and automotive. Now many scientist and researcher try to improve coating uniformity performance for developing to support new product in semiconductor industry. This project demonstrates the improvement of DLC uniformity with pulse filtered cathodic arc (PFCA) machine. DOE was used for parameter optimization that give the carbon non-uniformity and analysis data by one-way ANOVA for determining critical parameters that concerned with carbon uniformity. DCTA and fixture rotation velocity were two parameters for DLC uniformity optimization. The result showed that that carbon uniformity was strongly related to DCTA setting, especially at +5 degree giving the best carbon uniformity. 
ผู้เขียน
585040006-2 นาย ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0