2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Impact of high fat- and high fructose-diet on murine hepatic histological feature and CYP3A11 profile 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN ISSN : 1905-0852  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน January- March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 71-80 
     บทคัดย่อ Fructose and hydrogenated oil appeared as ingredients in several processed food are risk factors to develop metabolic diseases. Liver is a major organ which is impacted by these diets. Cytochrome P450 3A (CYP3A) is a major hepatic cytochrome P450 enzyme that takes responsible for metabolism of almost clinical drugs. The present study aimed to investigate hepatic histology and CYP3A11 pattern in mice fed with high fat- and high fructose-diet (HFFD). Methods: Seven-week-old male ICR mice (n=5) were intragastrically administered hydrogenated soybean oil (1 mL/day) with free access to 20% (w/v) aqueous fructose solution for 2, 4, and 8 weeks. The protein expression and catalytic activity of CYP3A11 were determined employing immunoblotting techniques and a specific reaction of erythromycin N-demethylation (ENDM), respectively. Results: Karyorrhexis and pyknosis of nuclei were detected after the HFFD feeding for 4 weeks while Kupffer cells in sinusoid and microvesicular hepatocytes were observed after 8 weeks of the induction. The change of hepatic histological features was correlated with an increase in the protein level and catalytic activity of CYP3A11. Moreover, the fasting blood glucose level and AUC in the oral glucose tolerance test were increased in the HFFD-fed mice at the end of the study. Conclusion: High fat- and high fructose-consumption worsen the physiological feature of hepatic tissue along with induction of murine CYP3A11 profile, though it did not affect the weight gaining. Hence, a person with long-term consumption of high fat- and/or high fructose-diet could have a risk of hepatic pathology and induction of CYP3A11 expression, leading to alter drug metabolism and extensive risk of drug interaction. 
     คำสำคัญ CYP3A11, Histology, High fat diet, High fructose diet 
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0