2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mechanical and Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composited with Short Carbon Fibre 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Siam Physics Congress 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Physics Society 
     สถานที่จัดประชุม Rayong Marriott Resort & Spa 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 80 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567020047-2 น.ส. ปัญจศีล พยัคฆนิธิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0