2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020047-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัญจศีล พยัคฆนิธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANJASIL PAYAKANITI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ฉบับที่ 76/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สมบัติทางไฟฟ้าและทางกลของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงที่ผสมด้วยเส้นใยคาร์บอน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH CALCIUM FLY ASH GEOPOLYMER CONTAINING CARBON FIBRE 
รายละเอียด การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและทางกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์/ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF GEOPOLYMER BASED MATERIALS 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 พฤษภาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 295/2558 ลว 8 เม.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 สิงหาคม 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 37/2560 ลว 19 ม.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 กรกฎาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 513/2560 ลว 7 ก.ค. 2560
F รับรองการแก้ไข 31 กรกฎาคม 2560
F แจ้งผลสอบ 31 กรกฎาคม 2560 EXCELLENT
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 31 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 สิงหาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 838/2556 ลว 21 ต.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59242102
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Electrical conductivity and compressive strength of carbon fiber reinforced fly ash geopolymeric composites 
ชื่อวารสาร Construction and Building Materials 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 December 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Effects of Carbon Fiber on Mechanical and Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composite 
ชื่อวารสาร Materials Today: Proceedings 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 March 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mechanical and Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composited with Short Carbon Fibre 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม Siam Physics Congress 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Physics Society 
สถานที่จัดประชุม Rayong Marriott Resort & Spa  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract