2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Current pattern of sugarcane harvesting in Thailand and its implication on the utilization of combine harvester  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 543-552  
     บทคัดย่อ The change from manual to combine harvesting of sugarcane will demand great changes in the harvesting pattern. An understanding of the current practices and lesson learned from an area where combine harvesters have long been used would be valuable for the planning of these changes. This research investigated the current sequential pattern of sugarcane harvesting in a selected village in Northeast Thailand and examined the implementation of combine harvesting in Palm Beach County in Florida. For the site in Thailand, a total survey with questionnaires was used to collect data on sequential harvesting for the individual fields in the 2012/2013 milling season. For the US site, data were obtained for the 2015/2016 milling season by interviewing a key informant coupled with field observations. The results showed that, in Thailand, the fields harvested in each of the sequential harvesting periods were scattered all over the village, so were the fields in each of the consecutive crop starting periods. No relationship was observed between crop starting dates and harvesting dates, resulting in great variations in crop age at harvest. Combine harvesting of sugarcane in Florida involved uniform planting in each field, estimating yields for the individual fields based on monthly data, allocating quota to individual farmers, making harvesting plan and discussing the harvesting schedule with farmers. Harvesting was done by caravans of harvesters, tractor wagons and trailers, which were controlled by the mill. Clearly, the current planting and harvesting practices for sugarcane in Thailand do not fit with machine harvesting and drastic changes are needed throughout the supply chain system. Framework, optimization models and supporting tools are available for designing plans for the supply chain components. However, close and continuous communication and participation among the parties involved are essential to building up trust and commitment in implementing the plans. 
     คำสำคัญ sugarcane production, sugarcane harvesting, mechanized harvesting, sugarcane supply chain, supply chain management 
ผู้เขียน
537030029-5 นาย พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0