2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537030029-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PUTTIPONG HONGTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบ แบบ 1(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความแปรปรวนของผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่เฉพาะและปัจจัยที่เป็นสาเหตุ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) VARIATIONS IN YIELD AND QUALITY OF SUGARCANE IN A SPECIFIC AREA AND THEIR CAUSAL FACTORS 
รายละเอียด เริงศักดิ์ กตเวทินคำสั่งที่ 705/2553 ลว 1/11/2553 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 มีนาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2558 สอบผ่าน S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 3 กรกฎาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กันยายน 2559
F แจ้งผลสอบ 8 กันยายน 2559
F รับรองการแก้ไข 27 กันยายน 2559 ค้างตีพิมพ์ รักษาสภาพรอตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 1/60
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย อารันต์ พัฒโนทัย เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอ 5/6/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งที่ 541/2556 ลว 11/10/2556
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Current pattern of sugarcane harvesting in Thailand and its implication on the utilization of combine harvester  
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 June 2017 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 543-552   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Variations in sugarcane yield among farmers’ fields and their causal factors in Northeast Thailand  
ชื่อวารสาร International Journal of Plant Production 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 
ISBN/ISSN 1735-6814  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 August 2017 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ