2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Static Voltage Stability Margin Enhancement using Shunt Capacitor, SVC and STATCOM 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Inc 
     ISBN/ISSN 978-3-03835-505-2 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This paper presents the study of static voltage stability margin enhancement using shunt capacitor, SVC and STATCOM. AC and DC representations of shunt compensation devices are used in the continuation power flow process. The best location and optimal sizing techniques of reactive power support devices are proposed for enhancing the static voltage stability margin. Various analyzed approaches including voltage profiles, PV curves, real power losses and reactive power losses are used to verify the effectiveness of the devices. The study has been carried out on the IEEE 14 bus test system. 
     คำสำคัญ static voltage stability, shunt capacitor, SVC, STATCOM 
ผู้เขียน
557040016-0 นาย ณธกร ทัศนัส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0