2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557040016-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณธกร ทัศนัส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATAKORN THASNAS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 98/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเสถียรภาพแรงดันระบบไฟฟ้ากำลังด้วยการประยุกต์ใช้ดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดันในสายส่งแบบคงตัวสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดและการติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE IMPROVEMENT OF VOLTAGE STABILITY USING OPTIMAL POWER BASED ON STATIC LINE VOLTAGE STABILITY INDICES AND REACTIVE POWER COMPENSATION DEVICES 
รายละเอียด ผ่านเกณ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศ บว. มข. ที่ 98/2558 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 เมษายน 2556 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2556 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กรกฎาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 587/2560 ลว. 26 มิถุนายน 2560
F แจ้งผลสอบ 17 กรกฎาคม 2560 PASS มีแก้ไข
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 687/2555 ลว. 27 มิถุนายน 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Static Voltage Stability Margin Enhancement using Shunt Capacitor, SVC and STATCOM 
ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Inc 
ISBN/ISSN 978-3-03835-505-2  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 April 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Implementation of static line voltage stability indices for improved static voltage stability margin 
ชื่อวารสาร Journal of Electrical and Computer Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Limited 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ