2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Implementation of static line voltage stability indices for improved static voltage stability margin 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Electrical and Computer Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Limited 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Nowadays, the changes of economic, environment and regulations are forcing the electric utilities to operate systems at maximum capacity. Therefore, the operation and control of power system to improve the system stability has been receiving a great deal of attention. This paper presents an approach for enhancing the static voltage stability margin and reducing the power losses of the system with voltage security constrained optimal power flow (VSC-OPF) that is based on static line voltage stability indices. The control approaches incorporate the voltage stability criteria into the conventional OPF. The minimization of the summation of fast voltage stability index (FVSI), line stability index (Lmn) and line voltage stability index (LVSI) are used as the objective functions. The performance and effectiveness of the purposed control approaches are evaluated on the standard IEEE 30-bus, 57-bus, and 118-bus test systems under normal and contingency conditions. The comparison analysis is carried out with different cases including minimization of generation cost. The proposed control approaches indicate the promising results and offer efficient countermeasures against the voltage instability of the system. 
     คำสำคัญ voltage stability; power loss; static line voltage stability indices; voltage security constrained optimal power flow 
ผู้เขียน
557040016-0 นาย ณธกร ทัศนัส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0