2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ เนินชีวิต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครัง้ ที่3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orcid  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2560 
     ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 186-196 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบที่ 1 (ออกแบบและพัฒนา) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ทบทวน วิเคราะห์หลักการและทฤษฎี 2)สำรวจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ เนินชีวิตของผู้เรียน และ 3)สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีและกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจำนวน 3 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ประกอบด้วย6 พื้นฐานได้แก่ 1) พื้นฐานด้านบริบท 2)พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ 3)พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 4)พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5)พื้นฐานด้านทฤษฏีสื่อ และ 6) พื้นฐานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวคิดการออกแบบประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1)สถานการณ์ปัญหา 2)แหล่งเรียนรู้ 3)ฐานการช่วยเหลือ 4) ชุมชนพอเพียง 5) โค้ชพอเพียง 6) ศูนย์ส่งเสริมความพอประมาณ 7) ศูนย์ส่งเสริมการมีเหตุผล 8) ศูนย์ส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 9) ศูนย์ส่งเสริมเงื่อนไขความรู้ 10) ศูนย์ ส่งเสริมเงื่อนไขคุณธรรม 
ผู้เขียน
575050188-3 นาย รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0