2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575050188-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RONNARIT THANMATIKORN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTS OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENTAL FOR ENHANCE THE PHILOSOPHY SUFFICIENCY ECONOMIC TO APPLY IN LIFE FOR UNDERGARDUATE STUDENT 
รายละเอียด เทคโนโลยีฯ แผน ก ค.พิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 061/2559 ลว. 18 มกราคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 23 กุมภาพันธ์ 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.322/2560 ลว. 6 ก.ค. 2560
F แจ้งผลสอบ 24 กรกฎาคม 2560 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 28 กันยายน 2560 เสนอ กก.คณะ 30 ต.ค. 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 618/2558 ลว. 3 กันยาบย 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ กรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ เนินชีวิต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครัง้ ที่3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University  
สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orcid   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 186-196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper