2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้า : กรณีศึกษาธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น Waste Reduction due to Delayed Customer Service Process of XYZ : A Case Study of Bank XYZ, Khon Kaen  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางการวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 194-204 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไหลของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น และศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากรายงานของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า การไหลของกระบวนการให้บริการลูกค้าภายใต้ระบบ IDEF มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยทุกตัวกิจกรรมในการบริการจะใช้เวลาทั้งสิ้น 18 นาที ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้หลักสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream) พบว่าเป็นขั้นตอนที่มีคุณค่า (VA) จำนวน 2 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.78 ส่วนขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าแต่จำเป็น (NNVA) จำนวน 2 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 11 นาที คิดเป็นร้อยละ 61.11 และขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่า (NVA) จำนวน 1 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 2 นาที คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกแล้วส่งผลให้กระบวนการในการให้บริการลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน โดยใช้เวลาลดลงไปถึงร้อยละ 50 สามารถช่วยให้ประหยัดเวลาในการรอคอยเพื่อที่จะใช้บริการให้มีความรวดเร็วมาก ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างมาก ดูได้จากเวลาในการให้บริการที่ลดลง 
ผู้เขียน
585740078-8 น.ส. จิรัชญา โคตรพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0