2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Forces' Network for Corruption Preventing in Local Administration Organization of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 เมษายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Sydney 
     จังหวัด/รัฐ Australia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 เมษายน 2560 
     ถึง 16 เมษายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 6 (2017) 
     Issue (เล่มที่) 2 (April) 
     หน้าที่พิมพ์ a17-211 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ABSTRACT This paper reviews on core conceptual issue of prevention in the local administration organization of Thailand. The objective aims to understand social force effective formal and informal audit against corruption prevention. We employed qualitative documentary research. The date were collected approximately 30 cases under the Office of Public Sector Anti-Corruption Commissions (PACC) in the year 2011-2015. The question survey method of 5Ws on core corruption (1) public budget (2) position misused. The framework finding that there are two type especially could provide at least seven characteristics on corruption in local organization administration. Commonly attributed as (1) avoided legal (2) defame (3) position exemption (4) embezzlement (5) misacting in position (6) common interest (7) righteousness-based. We discussed on core conceptual issue in three parts (1) role of PACC (2) meeting and seminar (3) population information network. Key word: local administration organization Thailand, corruption preventing, social force 
ผู้เขียน
547080026-2 นาย วิชัย ธรรมวิจิตเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0