2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINDEDNESS SCALE FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on New Horizons in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association for Science Education and Technology, Sakarya University 
     สถานที่จัดประชุม ประเทศเยอรมัน 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเบอร์ลิน 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 19 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) Special Issue for INTE 2016 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The aims of this research were: (1) to develop the research-mindedness measurement model of undergraduate students from the faculty of education at universities in the northeastern region of Thailand (2) to verify the quality of this research-mindedness scale. Research instrument was the research-mindedness scale which consisted of 2 sections including the Likert rating scale and the Multiple Choices Test with 3 multiple choice items. Data collection was conducted in 2 phases. The first phase focused on verifying the construct validity through the Exploratory Factor Analysis (EFA) based on the Orthogonal Rotation and Varimax Approach. Sample selected by Cluster Random Sampling Technique, was 890 third and fourth year undergraduate students of faculty of education from 7 universities. The findings of this phase revealed the three factors of research-mindedness scale which included: (1) curiosity and interest consisted of 4 sub-factors dividing into 18 items, (2) fairness and ethic consisted of 4 sub-factors dividing into 12 items, and (3) critical thinking consisted of 11 sub-factors dividing into 33 items. The second phase emphasized on verifying the quality of the scale towards the construct validity through the Confirmatory Factor Analysis (CFA) using the sample of 800 students. The Structural validity using second order confirmatory factor analysis showed the model fit well with the empirical data set (Chi-square = 232.27, df = 149, p-value =0.00, TLI = 0.973, CFI = 0.977, RMSEA = 0.027, and SRMR =0 .030) 
ผู้เขียน
565050129-8 น.ส. ชลันดา พจนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0