2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Brand Love, Brand Jealousy, and Purchase Intention of Big Bike Motorcycle. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International Summer Conference in Hokkaido 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster 
     สถานที่จัดประชุม Sapporo Cafe 
     จังหวัด/รัฐ Hokkaido, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 11 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 01 
     Issue (เล่มที่) 01 
     หน้าที่พิมพ์ 120-128 
     Editors/edition/publisher Dr. Banyat Sroysang 
     บทคัดย่อ This study aims to investigate the interrelationship among brand love, brand jealousy, and purchase intention. The data was collected by online questionnaire from 400 samples in Thailand. Then data were analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study revealed that brand love has the influence on brand jealousy and purchase intention. 
ผู้เขียน
585210108-8 น.ส. พรหทัย ลดาวัลย์ ณ อยุธยา [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2