2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตน้ำนมดิบ กรณีศึกษา บอสฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 680-683 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้เป็นการศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตน้านม ดิบ กรณีศึกษา บอสฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าใน กระบวนการผลิตน้านมดิบ รวมถึงศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และน้าเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่ เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตน้านมดิบ มีวิธีการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 5 คน ร่วมกับการสังเกตและบันทึกภาพกิจกรรม พร้อมทั้งท้าการบันทึกเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม และน้าข้อมูลมาจัดท้า แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ผังกระบวนการทางธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF และแผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและมีสาเหตุมาจากความล่าช้าอยู่ในกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาบน้าให้โคที่ท้าให้เกิดความล่าช้าเป็นเวลา 27 นาที กิจกรรมรีดนมโคมีเวลาของกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าคิดเป็น ร้อยละ 29.4 และกิจกรรมขนส่งน้านมดิบที่ใช้เวลาขนส่ง 53 นาที โดยสาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากพนักงานอาบน้า ให้โคไม่ทัน และมีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ รวมถึงรถรับส่งน้านมดิบต้องไปรับน้านมดิบจากฟาร์มโคนมแห่งอื่นก่อนจะไปส่งน้านมดิบ 
ผู้เขียน
585740235-8 นาย อนุวัฒน์ วรลักษณ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0