2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fluorescence switching sensor based on graphene quantum dots decorated with Hg2+ and hydrolyzed thioacetamide for highly Ag+ -sensitive and selective detection 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร RSC advances 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the royal socity of chemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A selective fluorescence sensor for the determination of silver ion (Ag+) was developed based on graphene quantum dots (GQDs). The GQDs were prepared by the citric acid pyrolysis method. In the presence of mercury ion (Hg2+), the fluorescence intensity of GQDs decreased linearly and it was fully recovered by hydrolysis of thioacetamide (TAA), giving hydrogen sulfide in the reaction system. This research study was aimed to use as fluorescent turn-off sensor for the selective determination of Ag+. Upon the addition of Ag+, the fluorescence intensity of the generated sulfide-(Hg2+ quenched GQDs) decreased as a linear function of the Ag+ concentration. Then, the acquired GQDs showed steady, selective, and highly sensitive detection of Ag+. The experimental parameters affecting the fluorescence turn-on/off sensor were investigated and optimized. The optimum conditions included 4 μM Hg2+ concentration,70 μM TAA concentration, solution pH 7 and 5 min reaction time. Under the optimized conditions, working linear concentration range, the limit of detection and limit of quantification for Ag+ were 0.5-10.0, 0.18 and 0.60 μM, respectively. The proposed method was successfully applied for the selective determination of trace amounts of Ag+ in five real water samples with satisfied recoveries (89.31-114.08%). 
     คำสำคัญ Fluorescence sensor, graphene quantum dots, mercury, silver, thioacetamide, 43 water sample 
ผู้เขียน
555020073-6 น.ส. พิมพ์พิศา แก้วอนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
418039-7 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0