2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 418039-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAWIT NUENGMATCHA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก (2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับโลตเปรอท(II) โดยใช้เถ้าแกลบและเถ้าแกลบที่ปรับปรุงด้วยหมู่อะมิโน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) STUDY ON MERCURY(II)ADSORPTION BEHAVIOR USING RICE HUSK ASH AND RICE HUSK ASH MODIFIED WITH AMINO GROUP. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
-
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Fluorescence switching sensor based on graphene quantum dots decorated with Hg2+ and hydrolyzed thioacetamide for highly Ag+ -sensitive and selective detection 
ชื่อวารสาร RSC advances 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the royal socity of chemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ