2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Growth of Bacillus thuringiensis in the medium containing molasses and dried spent brewer’s yeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products.  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 48-52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565160005-3 นาย ณัฐวรรษ หล้าสีดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0