2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cardiovascular Performance Following Continuous Positive Airway Pressure in Patients with Severe Obstructive Sleep Apnea 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sleep and Hypnosis: A Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ejmanager 
     ISBN/ISSN http://dx.doi.org/10.5350/Sleep.Hypn.2017.19.0150 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ABSTRACT Background: Obstructive sleep apnea (OSA) may lead to decreased exercise capacity. We investigated whether continuous positive airway pressure (CPAP) treatment improved cardiovascular performance in OSA patients. Methods: Forty healthy subjects (control group) and 40 severe OSA patients were recruited. The two groups were matched for age, gender, and body mass index. OSA patients were assigned to CPAP and non-CPAP treatment groups in equal numbers. All subjects underwent cardiopulmonary exercise testing (CPET) using a treadmill and an incremental protocol until symptom limitation (Day 0). CPET was repeated at Day 180 in the CPAP treatment group. Results: OSA patients had lower maximal oxygen consumption (V’O2max) (1666.3 ± 451.3 vs. 1375.6 ± 227.7 ml/min, 28.2 ± 5.5 vs. 18.9 ± 3.8 ml/min/kg) (p < 0.001), higher maximal V’E/V’CO2 (p < 0.01), V’E/V’O2 (p < 0.001), heart rate (HR) reserve (p < 0.001), and blunted HR recovery (HRR) at 1-5 min (p < 0.001) compared to controls. V’O2max was negatively correlated with AHI (R2 = 0.1363, p < 0.05). In the CPAP but not in non-CPAP treatment group, both V’O2max (p < 0.05), HRR (p < 0.001), and HR reserve (p < 0.05) were improved on Day 180 compared to Day 0. Conclusion: Our study demonstrates that CPAP therapy for six months provides clinical benefits by improving cardiovascular performance.  
     คำสำคัญ Obstructive sleep apnea, continuous positive airway pressure, cardiopulmonary exercise testing, heart rate recovery 
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0