2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Induce mutation of thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 using ethyl methane sulfonate 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center For Value Added Agricultural Products 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khonkaen Raja Orchid  
     จังหวัด/รัฐ Khonhaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 116-119 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mutation of the thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 was induced using ethyl methane sulfonate (EMS) and its mutant strains that capable of growth at high sugar concentrations were screened using yeast extract malt extract (YM) medium containing different glucose concentrations. S. cerevisiae wild-type strain (DBKKUY-53) exhibited a good growth in the YM medium containing 250 and 300 g/L glucose. When sugar concentration in the YM medium increased to 350 and 400 g/L, growth of the yeast strain was reduced. By using EMS mutagenization, 42 isolates of the S. cerevisiae mutant strains were obtained. Comparative study on growth performance at high temperature (37C) of the selected mutant and wild-type strains using YM medium containing 350 g/L glucose was performed. As found in the current study, a mutant strain designated S. cerevisiae EMS33 exhibited a good growth under a selective condition. Morphological analysis and growth properties of the selected mutant strains were performed and described in this work.  
ผู้เขียน
555160009-4 น.ส. ภาวิณี ปากเสียงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0