2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A VISUALIZATION FRAMEWORK FOR A CRIME MAPPING SYSTEM: A CASE STUDY OF POLICE FORENSIC SCIENCE CENTER 4 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Suranaree University of Technology 
     ISBN/ISSN ISSN 0858-849X 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน 4-6
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 239-245 
     บทคัดย่อ The objective of this research is for design and develop display framework of criminal map system that effective and applicable with all areas. Researcher has emphasized the design areas of data management that is any desired area. The users can access each data display and define size and center point of primary map that wanted to deal with criminal map. There are two criminal maps can be display such as Point Mapping and Choropleth Mapping and also can show the details of each crime area which included important surrounding area in both regular map and satellite. In this crime mapping test, the investigators took the crime data from the Police Forensic Center 4 as a case study. For designing and developing a display framework for crime mapping systems, the research found that the developed crime mapping system can work effectively and can be used in other areas without further development. The evaluating user satisfaction was found that the users were satisfied at the highest level. 
     คำสำคัญ Visualization framework, crime mapping, crime mapping system, Police Forensic Science Center 4 
ผู้เขียน
575020075-4 นาย พีรวิชญ์ ผลประพฤติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0