2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flow of Lessons in Mathematics Textbook for School Mathematics Learning in Classroom using Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
     สถานที่จัดประชุม Nagoya University 
     จังหวัด/รัฐ Nagoya, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ PP-056 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mathematics teaching and learning should be meaningfully connected to students’ daily life (Nunes, Schliemann & Carraher, 1993). This research was aimed to analyze flow of lesson or sequence of teaching; (1) Representations of real world (2) Semi concrete aids and (3) Representations of mathematical world (Inprasitha, 2016, in Thai) for school mathematics learning (Mathematics Education Department, Faculty of Education, Khon Kaen University, 2004). This analysis was accomplished in problem solving mathematics textbook by a lesson study team in Thongchai Wittaya School where has been participating in the Students’ Mathematical Higher Thinking Development Project in Northeastern of Thailand. Teachers in the lesson study team use Open Approach as a teaching approach and Lesson Study as a way to improve the teaching approach (Inprasitha, 2011b; 2015). Data analysis was done by employing qualitative methodology and document analysis was selected to be a research tool in mathematics textbook as a unit of analysis. These analysis were considered in the translated-from-English-to-Thai-version textbook “2nd Grade Mathematics for Elementary: Study with your Friends” which preface, written by Associate Professor Maitree Inprasitha, Ph.D., states that ‘this book represents both contents and teaching approaches at the same time’ (Inprasitha, 2011a, in Thai). Length (1) was selected as a substance to conduct the analysis by using Flow of Lesson (Inprasitha, 2016, in Thai). The analyzed data was presented by using an analytic description by showing the flow of lesson or sequence of teaching in each period. Research results were shown that there are rich of flows of lesson in the Length learning unit as follows; (1) Representations of real world are sculpting, surrounding stuffs, challenging in students‘ daily life such as how to call the length over centimeter(s), (2) Semi concrete aid are adpted stuffs as measure tools, and (3) Representations of mathematical world are direct and indirect comparison, 1 centimeter (cm) equals to 10 millimaters (mm), relationship between cm and mm, calculating such length. In classroom, a teacher will present the reprsentation of real world to students and the students will develop semi-concrete aids to form mathematical world by themselves (Inprasitha, 2016, in Thai). These analysis results will be applied in lesson plans for learning of school mathematics in classrooms using Lesson Study and Open Approach. 
ผู้เขียน
557050010-6 น.ส. พิมพ์ผกา อินทะรส [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0