2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 557050010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์ผกา อินทะรส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMPAKA INTAROS
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยอาศัยลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) STUDY OF STUDENTS' MATHEMATICAL IDEAS THROUGH FLOW OF LESSONS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด แบบ 2.1 ปกติ คณิตศาสตร์ศึกษา 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่าน "s" เทอมปลาย/2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 กุมภาพันธ์ 2558 คำสั่ง ศศ.บศ.976/2557 ลว. 23 ม.ค. 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 สิงหาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 689/2559 ลว. 15 สิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 2)
D อนุมัติเค้าโครง 19 กันยายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มีนาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 128/2561 ลว. 15 มีนาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 4 เมษายน 2561 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 5 มิ.ย. 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่านรับเข้า ต้น 2555 (ปก.บว.มข. ฉ.26/2555 ลว. 2 เม.ย. 2555)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 672/2557 ลว. 20 ส.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ How Students’ Mathematical Ideas Emerged through Flow of Lesson in Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
ชื่อวารสาร Psychology (PSYCH) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 April 2019 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Students’ Ideas Anticipation through Flow of Lesson in Collaborative Lessons Planning for Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
ชื่อวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research and Development Institute, Suan Dusit University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2019 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน September-December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดโดยอาศัยลำดับวิธีการสอน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Flow of Lessons in Mathematics Textbook for School Mathematics Learning in Classroom using Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Nagoya University  จังหวัด/รัฐ Nagoya, Japan 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PP-056  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract