2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Teachers' Learning through Implementing Mathematics Textbook with Lesson Study and Open Approach: Teachers' Knowledge for Teaching in First Grade Mathematics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
     สถานที่จัดประชุม Nagoya University 
     จังหวัด/รัฐ Nagoya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ PO-52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Before entering the 21st Century, most of teachers' learning in Thailand depends upon professional development by disseminating information to teachers by various kinds of short course training (Inprasitha,2015). In 2002, Center for Research in Mathematics Education Faculty of Education, Khon Kaen University started to conduct Lesson Study and Open Approach in the project for teacher professional development to elementary schools (Inprasitha, 2005). At early stage of this project, Japanese Mathematics Textbook (Thai version) is the main focus of three steps of Lesson Study process. Murata et al. (2004) suggested three specific areas that develop and interact through the Lesson study process to support teacher learning. Furthermore, according to Stein, Remillard, & Smith (2007), this point to how teachers learn through implementing textbook. One among there is improving of teachers' knowledge. Teachers' knowledge about subject matter (content knowledge), pedagogy, and learners may influence teachers' response to textbook including how they use and what they learn from them (Collopy, 2003). This study was aimed to investigate teachers' knowledge for teaching in first grade mathematics. The participants in this study were 4 teachers who use the textbook in the classroom using Lesson Study and Open Approach. The data were collected from a first grade mathematics lesson that the teachers and Lesson Study team collaboratively interprets problem situation, sequence of teaching, and anticipates students' ideas appeared in the textbook (Inprasitha, 2015). While teaching through 4 steps of open approach, students' ideas have been observed and later discussed. And the data were analysed based on Collopy's framework and Inprasitha's framework. The results show that the textbook can be effective professional development tool because 1) teachers learned mathematics content 2) they learned how to teach the content and sequence of teaching and 3) they learned students' ideas and how to manage it during designing the lessons; teaching the lessons; and reflecting the lessons through implementing mathematics textbook together. 
ผู้เขียน
557050007-5 น.ส. ชนิกา เสนาวงค์ษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0