2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Patron-client Relationship in Sugarcane Harvesting under quota System. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 2132-2145 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents the situation and condition in brief from a comprehensive study on the impact of the patronage system on the sugarcane harvest system among the farmers involved in sugar factories’ quota system in Ban Nong No, Moo 1, Kranuan district, Khon Kaen province. It employed the qualitative method and applied the ‘patron-client relationship’ conceptual framework focusing on power relations among quota-granted leaders, contract farmers and sugarcane harvesting workers. The study found that prior relations among these groups were ‘vertical’ and they were trapped in unequal-socioeconomic benefit exchanges that later became ‘horizontal’. Currently, the relationship among groups of similar socioeconomic status is that of equal and mutual assistance, resulting from socioeconomic changes in the community from rural to semi-rural-urban. Nong No agribusiness is heavily involved in industrialized farming with massive demands on farm outputs leading to a tense and highly competitive environment. Trends based on economic rather than personal exchange under labor shortage conditions improved negotiating power including the sugarcane workers’ groups and strong networking which increased their power and upgraded relationships in the same tier for mutual support. The relationship has become one of better power negotiations and adjusting relationships in the sugarcane quota system. 
ผู้เขียน
575080041-5 น.ส. ญดา สว่างแผ้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0