2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575080041-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ญดา สว่างแผ้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YADA SAWANGPAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเกษตรกรภายใต้ระบบโควตาอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The power relations of farmers under sugarcane quota system 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 38/2559, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 614/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 38/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 614/2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบโควตาอ้อยกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ : แรงงานตัดอ้อย ลูกไร่และหัวหน้าโควตา 
ชื่อวารสาร วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราภัฎอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Patron-client Relationship in Sugarcane Harvesting under quota System. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2132-2145  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบโควตาอ้อยและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุายวิทยา ครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 71-86  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper