2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบโควตาอ้อยและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุายวิทยา ครั้งที่ 17 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 71-86 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575080041-5 น.ส. ญดา สว่างแผ้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0