2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Local Identity of Tai-Dam Ethnic Moving Forward to Gastronomy Tourism 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Sixteenth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP17Taiwan Conference) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Greater Vision Conferences & Seminars Organizing, Dubai - UAE & SDMIMD, Mysore, Karnataka - India. 
     สถานที่จัดประชุม Pacific Business Center 
     จังหวัด/รัฐ Taipei-Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 ธันวาคม 2560 
     ถึง 22 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aims to study and analyze the local identity of Tai-Dam ethnic. In order to offer the thought local identity of Tai-Dam ethnic moving forward to gastronomy tourism by review the literature about local identity of Tai-Dam ethnic consisted of; 1) Product and design, 2) Handicraft, 3) Tradition and Culture, 4) Location and setting, 5) Beliefs, 6) House style, 7) Language and 8) Gastronomy tourism management. The study was conducted by the qualitative research with collecting data from surveying Tai-Dam ethnic in Thailand, journals, researches about local identity of Tai-Dam ethnic and gastronomy tourism management. Then used content analysis, pattern matching and explanation building. The study’s result found that the local identity of Tai-Dam ethnic, and gastronomy tourism management, then take the analyzed result to proceed the thought local identity of Tai-Dam ethnic moving forward to gastronomy tourism. 
ผู้เขียน
577210001-9 น.ส. ณัฐกานต์ ตันมิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1